Informacja RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez SML-W „BIELANY BIS” z siedzibą w Skierniewicach (zwana dalej jako „Spółdzielnia”) Pani/Pana danych osobowych.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest SML-W „BIELANY BIS” w Skierniewicach.

Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Mireckiego 7,

96- 00 Skierniewice, drogą mailową: biuro@bielanybis.pl lub telefonicznie (46) 832 51 59, 663 877 002.

 

2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię w związku z:

- prowadzeniem rejestru czynności przetwarzania,

- obsługą Członków Spółdzielni, właścicieli lokali, posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali w zasobach Spółdzielni w celu realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami,

- realizowaniem umów na budowę lokali, w zakresie określonym w zawartych umowach,

- koniecznością ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- realizacją obowiązków nałożonych na Spółdzielnię określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1560), ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 845) oraz ustawie o z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716).

 

3. Prawa osób których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny w przypadku zawierania umowy z „SML-W „BIELANY BIS”, ale ich podanie jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonywania ww. Umowy. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa w szczególności ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716).

 

5.Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres użytkowania lokalu z uwzględnieniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu SML-W „BIELANY BIS” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie dotyczącym realizacji i eksploatacji budynków realizujących zlecenia na rzecz „SML-W „BIELANY BIS” oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

a) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółdzielni
na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności: PGE, PGNiG, Energetyka Cieplna, ZWiK Wod-Kan, Urząd Miasta Skierniewice, Ubezpieczyciel z którym Spółdzielnia zawarła umowy ubezpieczenia, kancelarie notarialne, banki.

b) Podmioty współpracujące ze Spółdzielnią na podstawie odpowiednich umów obejmujących zadania z zakresu: robót budowlano-montażowych, instalacyjno-inżynieryjnych i konserwatorskich, wymaganych przepisami prawa badań stanu technicznego, przeglądów technicznych budynku, usług poligraficznych, prawnych, bankowych, finansowo-księgowych.

Regulamin plików cookies