Na podstawie art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) oraz na podstawie §31 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "BIELANY BIS" w Skierniewicach, ul. Mireckiego 7 zawiadamia, że
w dniu 7 lipca (czwartek)2022 r., ogodz. 1700 ,

w sali nr 435 (III piętro) Business Center, przy ul. Rybickiego 8 w Skierniewicach
odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 

Obrady Walnego Zgromadzenia przebiegać będą zgodnie z załączonym „Porządkiem Obrad”. Materiały do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni oraz protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni w dni robocze w godz. 900 – 1500.

Zgodnie z Prawem Spółdzielczym Art. 36 - Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia. Członek bądź Pełnomocnik winien okazać się dowodem tożsamości.                 

Obrady Walnego Zgromadzenia przebiegać będą zgodnie z załączonym „Porządkiem Obrad”. Materiały do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni oraz protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni w dni robocze w godz. 900 – 1500.

Zgodnie z Prawem Spółdzielczym Art. 36 - Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia. Członek bądź Pełnomocnik winien okazać się dowodem tożsamości.                 

Członkostwo w Spółdzielni przysługuje osobom, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lub tzw. „eksektatywę własności” z mocy prawa, bądź na podstawie złożonej deklaracji. Jeżeli prawo do lokalu należy do kilku osób, Członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom, wówczas Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie.

Porządek Obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "BIELANY BIS"
w  Skierniewicach ul. Mireckiego 7,  zwołanego na dzień 7 lipca 2022 r. 

1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni,

2. Odczytanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

3. Odczytanie listy pełnomocnictw

4. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia,

5. Wybór Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej,

6. Wybór Komisji Wyborczej,

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

8. Przyjęcie Porządku Obrad, 

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021,

10. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021,

11. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części I,

12. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań, wnioski i uwagi,

13. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021,

14. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021,

15. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021,

16. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia wyniku bilansowego Spółdzielni za rok 2021,

17. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2021,

18. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2021,

19. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni,

20. Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 2.06.2015 r. w sprawie zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło instalacji c.o. i c.w.u. lokali w budynkach użytkowanych przy ul. Rawskiej 59, Budowlanej 3, 5, 7, Prymasowskiej 17, 19, Św. Stanisława 10, 10B, 10C, Mireckiego 7, 9,

21. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni,

22. Przedstawienie protokołu Komisji Wyborczej,

23. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części II i III

24. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia,

25. Zamknięcie obrad.

    Regulamin plików cookies