Z A W I A D O M I E N I E 

Na podstawie art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 438. z późn. zm.) oraz na podstawie §31 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "BIELANY BIS" w Skierniewicach, ul. Mireckiego 7 zawiadamia, że w dniu

18 czerwca (wtorek)   2024 r., ogodz. 16:30 ,

w Sali przy ul. Mickiewicza 11

(budynek Klubu Drugi Dom)”,


odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Obrady Walnego Zgromadzenia przebiegać będą zgodnie z poniższym „Porządkiem Obrad”.

Materiały do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni oraz protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia udostępnione są do wglądu Członkom Spółdzielni w biurze Spółdzielni, w dni robocze w godz. 9:00 – 15:00.

Porządek Obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "BIELANY BIS" w  Skierniewicach ul. Mireckiego 7, 
zwołanego na dzień 18 czerwca 2024 r.

1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni,

2. Odczytanie listy pełnomocnictw,

3. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia,

4. Wybór Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej,

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

6. Przyjęcie Porządku Obrad, 

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023,

8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023,

9. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części I,

10. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań,

11. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023,

12. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023,

13. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,

14. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia wyniku bilansowego Spółdzielni za rok 2023,

15. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2023,

16. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2023,

17. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni,

18. Dyskusja na temat pracy Spółdzielni, wnioski i uwagi,

19. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części II i III,

20. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków,

21. Zamknięcie obrad.

Regulamin plików cookies