Nowe stawki opłat eksploatacyjnych obowiązują od 01.03.2023 r.

Zawiadomienia zawierające nowe stawki opłat zostały  dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.

Szczegółowe wyliczenie opłat eksploatacyjnych dla Państwa lokalu przekażemy w terminie do 28.02.2023 r.

 

Rada Nadzorcza podjęła na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Bielany Bis uchwałę nr 1/E/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. o zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych.

 

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 z późn. zm.)., członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy, członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Z kolei, w myśl art. 4 ust. 4 wymienionej ustawy, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.

 

W związku z faktem, że wysokość opłaty eksploatacyjnej i opłaty za konserwację w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Bielany Bis” nie pozwala na pokrycie rosnących kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych konieczna stała się ich podwyżka.

 

Należy bowiem zauważyć, że wysokość opłat eksploatacyjnych jest kalkulowana w taki sposób, aby nie powstawała różnica między wielkością kosztów i przychodów. W przypadku gdy dojdzie do powstania takiej różnicy, wówczas powinna być ona skorygowana przez spółdzielnię przy ustalaniu kolejnych wysokości opłat eksploatacyjnych.

Kalkulacja wysokości opłat została wykonana na podstawie rzeczywistych przychodów i kosztów lat ubiegłych (2020 – 2022) oraz planowanych kosztów na rok następny tj. 2023

Bezsprzecznym powodem podwyżek jest wzrost inflacji, która zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wynosi w listopadzie 2022 roku  wynosi 17,9%.

W kontekście powyższego należy zważyć, że podwyżki związane wyłącznie z sytuacją geopolityczną wyniosły około 15% w stosunku do okresu, w którym Spółdzielnia wprowadzała poprzednie zmiany wysokości opłat. Niestety przewidywania nie są optymistyczne i zgodnie z powszechnymi informacjami m.in. GUS inflacja na początku 2023 r. wyniesie ponad 20%, co będzie się przekładało na kolejny wzrost cen towarów i usług.

Wzrost płacy minimalnej również ma wpływ na wzrost kosztów eksploatacji w Spółdzielni, trzeba mieć na względzie, że w 2019 r. płaca minimalna wynosiła 2250 zł brutto, natomiast w 2023 roku najniższa krajowa wyniesie kolejno 3490 zł brutto
(w styczniu) oraz 3600 zł brutto (w lipcu).     

Na koszty ponoszone przez użytkowników lokali składają się koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, koszty funduszu remontowego, koszty mediów. Ponoszone przez mieszkańców koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości to m.in.:

- energia elektryczna poza lokalami – środki te pokrywają w szczególności koszty związane z funkcjonowaniem oświetlenia klatek, piwnic, chodników oraz miejsc parkingowych, dźwigów oraz  systemów regulacji oraz rozliczeń urządzeń grzewczych, domofonów oraz monitoringu wizyjnego, a także bram.

- utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynku oraz w ich otoczeniu (tzw. usługi porządkowe),

- utrzymanie zieleni i odśnieżania,

- konserwacja dźwigów – wpływy z tytułu tej opłaty są niezbędne do zapewnienia sprawności działania urządzeń dźwigowych, tj. przeznaczone są na bieżącą konserwację – w niektórych budynkach,

- konserwacja domofonów – wpływy przeznaczane są na bieżące koszty konserwacji
i usuwania awarii instalacji domofonowej oraz coroczne przeglądy,

- podatek od nieruchomości dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokali oraz
tzw. „opłatę przekształceniową” wnoszoną w związku z użytkowaniem wieczystym,

- obsługa przez pracowników Spółdzielni - koszty osobowe pracowników
na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych wraz z narzutami (ZUS)

- koszty posiedzeń organów samorządowych Spółdzielni,

- koszty transportu,

- koszty bhp,

- koszty utrzymania pomieszczeń,

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne,

- amortyzacja wyposażenia i sprzętu,

- koszty obsługi bankowej,

- materiały biurowe i szkolenia,

- koszty materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych, które są niezbędne do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatora,

- opłaty za odczyty wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych,

- koszty ubezpieczeń majątkowych,

- koszty obowiązkowych kontroli okresowych zasobów i elementów składowych nieruchomości, ochrony przeciwpożarowej budynku, usług kominiarskich, okresowych przeglądów gazowych urządzeń odbiorczych w lokalach,

- koszty usuwania skutków dewastacji mienia,

- koszty Walnego Zgromadzenia.

Zmiana opłaty wynika ze znaczącego wzrostu ilości robót wykonywanych w ramach konserwacyjnych i awaryjnych prac budowlanych w budynkach, co jest związane ze starzejącym się zasobem mieszkaniowym. Wzrastają koszty usuwania awarii instalacji wod.- kan., naprawy dachów, naprawy obiektów infrastruktury np. urządzeń placów zabaw, wiat śmietnikowych itp.

Spółdzielnia tam gdzie jest to tylko możliwe ogranicza koszty oraz szuka optymalnych rozwiązań. Niestety w wielu sytuacjach jest to po prostu niemożliwe. 

Na dzień dzisiejszy prawie wszystkie firmy świadczące usługi na rzecz Spółdzielni wystąpiły z wnioskami o podwyżki w związku ze wzrostem płacy minimalnej, inflacją i rosnącymi kosztami. Zawsze bardzo dokładnie analizujemy czy wnioski o podwyżki są faktycznie uzasadnione, a następnie staramy się negocjować ceny, aby ich wzrost był możliwie jak najmniejszy.

 

Wobec przedstawionych powyżej wyjaśnień wprowadzenie podwyżki opłat eksploatacyjnych jest w niniejszym stanie rzeczy konieczne w celu zbilansowania kosztów i przychodów Spółdzielni.

                                                                                     

ZARZĄD SML-W "BIELANY BIS"

Regulamin plików cookies