AKTUALNOŚCI

Tutaj znajdą Państwo najświeższe informacje na temat naszej działalności, ale również ważne informacje dla mieszkańców naszych osiedli.

Zapraszamy do obserwowania!

15.07

PWI - internetowa kartoteka użytkownika lokalu

Zarząd Spółdzielni informuje, że od 15 czerwca 2023 r. zostanie udostępniony
do Państwa dyspozycji
Portal Wymiany Informacji, w ramach którego każdy właściciel lokalu będzie mógł się zapoznać ze stanem rozliczeń względem Spółdzielni - internetowa kartoteka użytkownika lokalu.

15.07

LUSTRACJA SML-W BIELANY BIS

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w dniu 1.11.2022 roku pomiędzy SML-W Bielany Bis a Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni w Warszawie, w dniach 22.11 - 31.12.2022 r. została przeprowadzona pełna lustacja Spółdzielni za okres od. 1.01.2011 r. do 31.12.2021 r. 

13.12

Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Z głebokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 grudnia br. zmarł Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni - Pan Kazimierz Szczech.

 

30.11

ZMIANIA WYSOKOŚCI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH OD 1 MARCA 2023 R.

Szanowni Państwo!

Zarząd SML-W „Bielany Bis” zawiadamia, że na podstawie Statutu Spółdzielni
oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/E/2022 z dnia 29.11.2022 r. zostały ustalone nowe stawki eksploatacyjne na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych zarządzanych przez Spółdzielnię, dla posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz zaliczki na poczet w/w kosztów dla posiadaczy prawa odrębnej własności lokalu w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni

Wartości nowych stawek wynikają ze wzrostu cen mediów i kosztów ich dostawców, wzrostu cen materiałów i usług na rynku budowlanym, wzrostu cen serwisów, konserwacji i przeglądów, a także corocznego wzrostu opłat ustawowych.

01.10

ROZLICZANIE ENERGII CIEPLNEJ OD PAŹDZIERNIKA 2022 r.

27.06

NOWA INWESTYCJA - OKURZAŁEGO

P B.U "BUDOKAN L.D. Czesław Dobrzyński" oferuje do sprzedaży lokale
w nowej inwestycji przy ul. Okurzałego

"Zamieszkaj w sercu Skierniewic"

  • Lokale usługowe
  • Mieszkania
  • Parking podziemny

 

Biuro sprzedaży:
SML-W BIELANY BIS 

Ul. Mireckiego 7, 96-100 Skierniewice

15.07

DEKLARACJA CEEB

Informujemy, że SML-W BIELANY BIS, jako podmiot zarządzający nieruchomościami należącycmi do naszych zasobów dokonała zgłoszenia wszystkich budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z tym ustawowy obowiązek zgłoszenia został już spełniny, a Państwo jako właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych już nie muszą dokonywać zgłoszenia. 

15.07

ZMIANA ZARZĄDU SML-W BIELANY BIS

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana składu Zarządu SML - W "BIELANY BIS"

15.07

GODZINY PRACY BIURA SPÓŁDZIELNI

Biuro Spółdzielni prowadzi bezpośrednią obsługę Klientów codzienne, 

w godz. 9.00 – 15.00

Zachęcamy Państwa rownież do kontaktu telefonicznego

pod nr tel. 46 832 51 59, 663 877 002 

oraz kontaktu mailowego biuro@bielanybis.pl

 

 

15.07

Nowa deklaracja na potrzeby gospodarowania odpadami

W związku wejściem w życie, w dniu 1 stycznia 2022 r., Uchwały Nr XXXVII/120/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 listopada 2021 r., informujemy, że:

1. Wszystkich mieszkańców nieruchomości obowiązuje BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

2. Od 1 stycznia 2022 r. stawka za gospodarowanie odpadami wynosi 28,00 zł/os.

2. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zgłaszania zmian w zasiedleniu swojego lokalu na potrzeby obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

ZMIANA ZASIEDLENIA WYMAGA WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA (do pobrania w ZAKŁADCE DOKUMENTY) i dostarczenia go do Biura Spółdzielni.

04.08

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

SML-W „BIELANY BIS” prosi o zapoznanie się z niniejszą informacją:

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez SML-W „BIELANY BIS” z siedzibą w Skierniewicach (zwana dalej jako „Spółdzielnia”) Pani/Pana danych osobowych.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest SML-W „BIELANY BIS” w Skierniewicach.

Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Mireckiego 7,

96- 00 Skierniewice, drogą mailową: biuro@bielanybis.pl lub telefonicznie (46) 832 51 59, 663 877 002.

 

2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię w związku z:

- prowadzeniem rejestru czynności przetwarzania,

- obsługą Członków Spółdzielni, właścicieli lokali, posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali w zasobach Spółdzielni w celu realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami,

- realizowaniem umów na budowę lokali, w zakresie określonym w zawartych umowach,

- koniecznością ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- realizacją obowiązków nałożonych na Spółdzielnię określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1560), ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 845) oraz ustawie o z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716).

 

3. Prawa osób których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny w przypadku zawierania umowy z „SML-W „BIELANY BIS”, ale ich podanie jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonywania ww. Umowy. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa w szczególności ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716).

 

5.Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres użytkowania lokalu z uwzględnieniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu SML-W „BIELANY BIS” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie dotyczącym realizacji i eksploatacji budynków realizujących zlecenia na rzecz „SML-W „BIELANY BIS” oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

a) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółdzielni
na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności: PGE, PGNiG, Energetyka Cieplna, ZWiK Wod-Kan, Urząd Miasta Skierniewice, Ubezpieczyciel z którym Spółdzielnia zawarła umowy ubezpieczenia, kancelarie notarialne, banki.

b) Podmioty współpracujące ze Spółdzielnią na podstawie odpowiednich umów obejmujących zadania z zakresu: robót budowlano-montażowych, instalacyjno-inżynieryjnych i konserwatorskich, wymaganych przepisami prawa badań stanu technicznego, przeglądów technicznych budynku, usług poligraficznych, prawnych, bankowych, finansowo-księgowych.

Regulamin plików cookies